۱. تماس با ما
شروع فرآیند با تماس شما شکل می گیرد. کارشناسان ما آماده مشاوره و راهنمایی بصورت رایگان می باشند.

۲. کارشناسی و برآورد قیمت
در این مرحله کارشناسی دقیق از پروژه صورت می گیرد و برآورد قیمت ارائه می شود.

۳. قرارداد

سعی می شود قرارداد بصورت شفاف تنظیم شود و تمام جزییات پروژه را تحت پوشش قرار دهد. تنظیم قرارداد یک تا دو روز کاری زمان خواهد برد.

۴. انجام پروژه
تیم اجرایی شرکت نسیم نشاط آور صبح فردا با دقت و حساسیت زیاد تمام مفاد قرارداد را انجام خواهند داد تا در نهایت رضایت شما حاصل گردد.