ساختمان سازان تنها اجازه تصرف یک سوم از پیاده رو را دارند

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران گفت: طبق ضوابط شهرسازی مناطق، ساختمان سازان در یک بازه زمانی محدود اجازه تصرف تنها یک سوم از پیاده راه با پیش بینی تمهیدات و اجرای ضوابط ایمنی را دارند.

ادامه مطلب